bg2

Online instrumenten

Doceo beschikt over een uitgebreide mogelijkheid om online instrumenten effectief in te zetten voor u en uw organisatie.

Capaciteitsmetingen
Inzicht in de capaciteiten van uw medewerkers biedt een goede basis om een ontwikkelroute op te zetten. Waar staan uw medewerkers? Wat zijn de kansen en mogelijkheden om een bepaalde ontwikkelstap te zetten? Heeft iemand bijvoorbeeld de capaciteiten om door te groeien van een MBO-functie naar een HBO functie? Doceo biedt efficiënte online instrumenten om persoonlijke capaciteiten op een aantal terreinen te meten. Deze terreinen betreffen logisch figuurlijk inzicht, logisch cijfermatig inzicht, logisch taal inzicht, technisch inzicht, controleren en rekenvaardigheid. Er zijn normen beschikbaar voor middelbaar en hoger niveau. Dat geeft u een goed en betrouwbaar inzicht.

Evc-procedure NIRPA
In samenwerking met het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA) is door Doceo een branche erkende EVC procedure ontwikkeld die kan leiden tot inschrijving in één van NIRPA-registers. Gelet op de eisen die door NIRPA worden gesteld voor de toelating tot het register salarisadministrateur respectievelijk payroll professional is het door NIRPA ontwikkelde “Beroepscompetentieprofiel voor de salarisadministrateur” als branchestandaard aangemerkt. Bij de evc-procedure voor toelating van beroepsbeoefenaren tot de registers Salarisadministrateur (Rsa) en Payroll Professional (RPP) wordt gebruik gemaakt van een beoordelingsinstrumentarium waarmee de leerresultaten van de kandidaten inzichtelijk kan worden gemaakt en gevalideerd kan worden. De hierbij gehanteerde norm is gebaseerd en herleidbaar naar de door de beroepsbeoefenaren uit te voeren beroepstaken. Deze zijn inclusief de benodigde competenties met bijbehorende prestatie indicatoren en resultaatgebieden zoals die zijn vastgelegd in het beroepscompetentieprofiel voor de salarisadministrateur en de gedrags- en beroepscode van NIRPA.  De beoordelingsstandaard is hierbij tevens  gebaseerd op de eindkwalificaties van de voor het vakgebied voor de betreffende beroepsgroep relevante opleidingen. Klik hier voor meer informatie.

Talent- en motivatieonderzoek (TMA-methode)
Talent en motivatie bieden een belangrijke basis voor mensen om verder te groeien vanuit hun kracht. De TMA Methode onderscheidt zich daarin van andere analysemethodieken zoals de klassieke psychologische tests, doordat de TMA op gestructureerde wijze naar alle aspecten van de kandidaat kijkt zoals de talenten/drijfveren, het gedrag, de interesses en cognitieve capaciteiten. De TMA Methode is objectief, ontwikkelingsgericht en legt focus op de talenten en sterke punten. De TMA-analyse biedt inzicht in talent en motivatie, in samenhang met ontwikkelbaarheid van de competenties. Deze analyse vindt plaats op basis van een brede set van 50 competenties met daarin een uitsplitsing in gedragskenmerken op het niveau operationeel, tactisch en strategisch. Daarbij is het mogelijk om vanuit allerlei functieprofielen een inzichtelijke analyse te maken, gekoppeld aan een referentiegroep. Ook kan een competentieprofiel op maat worden gemaakt, gekoppeld aan uw functieprofielen. De online afname en uitgebreide rapportages brengen veel voordelen met zich mee waarin we maatwerk bieden in de ondersteuning om de resultaten te interpreteren en verder door te spreken. 

TMA Quickscan
Veel organisaties kiezen ervoor om het capaciteitsonderzoek te combineren met het talent- en motivatieonderzoek. Dit biedt als quickscananalyse een helder en inzichtelijk beeld wat de mogelijkheden zijn en waarin kan een kandidaat zich het best ontwikkelen. Op basis van de analyses ontvangt de deelnemer een complete en uitgebreide rapportage met een persoonlijk ontwikkelgesprek.

360o assessment
Het 360o assessment worden vaak toegepast in het kader van coaching. Het geeft een compleet inzicht van de eigen zelfbeoordeling op een vooraf afgestemde competentieset, uitgebreid met de beoordeling van anderen. Bijvoorbeeld van de leidinggevende, een collega en/of een klant. Vanwege de volledige online toepassing is de organisatie van deze assessments weinig belastend en erg prettig. De resultaten van deze analyses vormen nuttige informatie om een ontwikkelplan op te zetten of bij te stellen. De resultaten worden weergegeven in een overzichtelijke rapportage per persoon. Door een gesprek na de TMA Quickscan en na het 360 assessment wordt een betekenisvolle begeleiding en terugkoppeling geboden gericht op ontwikkeling van talent.

Loopbaanontwikkeling
Doceo kan op een effectieve manier ondersteunen op het gebied van loopbaanontwikkeling. De Quickscan vormt een goede start in de vorm van een uitgebreide intake met een rapportage. Met deze start als basis wordt een persoonlijk ontwikkelplan (POP) en persoonlijk actieplan (PAP) opgezet als groeipad. Vanuit de zelfbeoordeling die de kandidaat maakt wordt stapsgewijs toegewerkt naar een complete 360o beoordeling. Het onderliggende begeleidingsproces vormt daarmee een rode draad om competentieontwikkeling zichtbaar te maken. De online toepassingen kunnen zeer goed gecombineerd worden met persoonlijke sessies. Daarmee werkt Doceo effectief en efficiënt.

Neem contact op met één van onze adviseurs om de mogelijkheden binnen uw organisatie te bespreken. Bel 076 820 08 61 of stuur een e-mail aan info@doceo.nl. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier.