bg1

Niveauwaardering

Niveauwaardering voor opleiders

Waardering van uw opleidingsprogramma
Vanuit Opleidingspartners biedt Doceo niveauwaardering van opleidings- en trainingsprogramma's . Het is steeds belangrijker om te laten zien wat op basis van training en opleiding is behaald aan diploma's in de eigen werksituatie of in een situatie op zoek naar ander werk. Door een duidelijke koppeling met een algemeen erkende en aanvaarde niveauaanduiding is er meer betekenis en informatie over het gevolgde programma. Dat biedt zowel voor opleidingsinstituten als hun cursisten een belangrijke meerwaarde. Doceo heeft een aanpak ontwikkeld die voor u als opleider direct toegevoegde waarde biedt.

Niveaubepaling NLQF
NLQF (Netherlands Qualification Framework) is een waarderingskader op basis waarvan opleidingen ingedeeld worden naar niveau. Doceo kan uw programma beoordelen en daar een niveau-indicatie aan koppelen. Dit is gebaseerd op het kwalificatieraamwerk NLQF op het gebied van MBO en HBO en daarbinnen een meer fijnmazige indeling. We richten ons daarbij specifiek op de algemene indeling van NLQF, afgeleid van het Europese kwalificatieraamwerk (EQF) met een doorvertaling naar MBO en HBO. Hieronder is de indeling opgenomen.

Niveauwaardering.jpg

MBO onderwijs is ingedeeld in 4 niveaus: Niveau 1, entree- of assistentenopleiding; niveau 2, basisberoepsopleiding; niveau 3, vakopleiding en niveau 4, middenkader- of specialistenopleiding. Binnen het HBO wordt naast de NLQF-indeling van associate degree en bachelor, gekoppeld aan niveau 5 en 6 vaak een indeling toegepast die is afgeleid van de niveau-indeling van domeincompetenties in het HBO te weten niveau 1, 2 en 3. Daarbij is niveau 3 het hoogste niveau dat gelijk staat aan Bachelorniveau. Niveau 7 en 8 staan voor de academische niveaus Master en Doctor. Hiervoor is nog geen waarderingskader ontwikkeld.

Werkwijze
Om tot een niveauaanduiding te komen wordt uw programma beoordeeld. Daarvoor is per opleiding de volgende informatie nodig:

• Doelstelling
• Omvang
• Inhoud
• Toetsing
• Borging

U ontvangt een inventarisatieformulier waar deze punten verder zijn gespecificeerd. Aansluitend voert u op basis van uw programma een zelfbeoordeling uit, gekoppeld aan opleidingsniveau en competenties. Deze formulieren ontvangt u nadat u de eerste inventarisatie heeft uitgevoerd. Uit de beoordeling volgt een niveau-indicatie volgens NLQF met daarbij een koppeling naar MBO of HBO en een indicatieve omvang in studiebelastingsuren.

Kwaliteitsborging
Het is van belang dat er sprake is van kwaliteitsborging waaruit blijkt dat uw programma goed wordt onderhouden. Daarbij is ook van belang dat de doelstellingen in het programma gerealiseerd worden zodat het toetsresultaat ook aansluit op de ambities. Een werkende cyclus van periodieke beoordeling en evaluatie is daarbij nodig. Vanuit Opleidingspartners zal Doceo kenniscentrum in het kader van borging jaarlijks een audit uitvoeren.

Deelname
Het is interessant om uw programma te laten beoordelen als u een meerwaarde aan uw opleiding wil toevoegen met een civiel effect. De opleiding dient een omvang te hebben van tenminste 4 opleidingsdagen met een doorlooptijd van tenminste 3 maanden. Er zijn voor kandidaten geen vooropleidingseisen van toepassing.

Meerwaarde
Kandidaten hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de online competentietests van Doceo wat aanvullende informatie biedt over het niveau en het functioneren van de kandidaat. Het resultaat van deze competentiebeoordeling wordt vastgelegd in een bijzonder informatieve kandidaatrapportage.

Certificaat
De kandidaat ontvangt op basis van het succesvol doorlopen van het beoordeelde programma een certificaat met daarop de niveau-aanduiding en het gevolgde programma en de omvang in studiebelastingsuren. Als bijlage wordt de uitgebreide kandidaatrapportage van de competentiebeoordeling verstrekt.

Meer informatie
Niveauwaardering van Doceo is gericht op het in beeld brengen van individuele leerprestaties. Uw deelnemers ontvangen een persoonlijke verklaring met inzicht in de geleverde leerprestatie op basis van uw doorlopen opleidingsprogramma. Daarnaast ontvangen zij een individuele competentierapportage. Voor het inzichtelijk maken van de leerprestatie wordt mede gebruik gemaakt van de schaalindeling NLQF, wat een generieke beschrijving is van de opleidingsniveaus in Nederland, afgeleid van de Europese schaalverdeling EQF. De aanpak van Doceo leidt niet tot een algemene inschaling door NCP NLQF. Indien u uw programma wil laten inschalen door NCP NLQF kunt u informatie inwinnen bij het Nationaal Coördinatiepunt NLQF te Utrecht. Voor meer informatie over de niveauwaardering door Doceo, de werkwijze en tarieven neemt u contact op met een van onze adviseurs. Zij zijn graag bereid om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken. Bel 076 820 08 61 of stuur een email aan info@doceo.nl.

Klik hier voor Niveauwaardering Waardering van uw competentieniveau.